Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Η Δύναμη και τα Χαρακτηριστικά της

Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί την μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων.

Είναι διανυσματικό μέγεθος , συμβολίζεται με το F και έχει τα χαρακτηριστικά του διανύσματος, δηλαδή:

 • Σημείο εφαρμογής
 • Διεύθυνση
 • Φορά
 • Μέτρο

 

Οι δυνάμεις με βάση τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε :

 • Ομοεπίπεδες
 • Ομοευθειακές ή συγγραμικές
 • Συντρέχουσες
 • Ομόφορες
 • Αντίφορες
 • Ίσες
 • Αντίθετες

 

Κατεύθυνση είναι ο όρος που περιλαμβάνει την διεύθυνση και την φορά μιας δύναμης.

Σύστημα δυνάμεων είναι το σύνολο των δυνάμεων που δρουν σε ένα ή περισσότερα σώματα.

 

Συνισταμένη ενός συστήματος δυνάμεων που ενεργούν σε ένα σώμα, είναι η δύναμη που μπορεί να αντικαταστήσει το σύστημα.

Οι δυνάμεις που αποτελούν το σύστημα ονομάζονται συνιστώσες.

 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Πρώτη αρχή: Το παραλληλόγραμμο των δυνάμεων

Η συνισταμένη δυο δυνάμεων F1 και F2 που ενεργούν στο ίδιο σημείο Ο ενός σώματος και σχηματίζουν γωνία φ , είναι η διαγώνιος του παραλληλογράμμου με πλευρές F1 και F2 που έχει το ίδιο σημείο εφαρμογής με τις συνιστώσες.

Το μέτρο της συνισταμένης βρίσκεται από τον τύπο:

 

Και η διεύθυνση από τον τύπο:

 

Παράδειγμα

 

Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων F1=60Ν και F2=70Ν που ενεργούν υπο γωνία 60.

 

Το μέτρο της συνισταμένης είναι σύμφωνα με τον τύπο

Δεύτερη αρχή: Η ισορροπία των δυνάμεων

 

Δύο δυνάμεις βρίσκονται σε ισορροπία, όταν έχουν το ίδιο μέτρο είναι συγγραμικές και αντίφορες.

 

Τρίτη αρχή :

 

Η δράση ενός συστήματος δυνάμεων σε ένα σώμα δεν μεταβάλλεται, αν προστεθεί ή αφαιρεθεί από αυτό, ένα άλλο σύστημα δυνάμεων, που βρίσκεται σε ισορροπία.

Δηλαδή η δύναμη που ασκείτε στα στερεά σώματα, μπορεί να μετατοπισθεί πάνω στο φορέα της, είναι δηλαδή ένα ολισθαίνον διάνυσμα.

 

Τέταρτη αρχή:

 

Κάθε επίδραση δύναμης (δράση), επάνω σε ένα σώμα, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας άλλης δύναμης (αντίδρασης), ώστε η δράση και η αντίδραση να είναι δυνάμεις αντίθετες.

 

Comments are closed.